Esa Pruikkonen – Förädling av kommersiella lokaler

Esa Pruikkonen är specialiserade på kommersiella lokaler. Att investera i fastigheter eller lokaler för kommersiellt syfte blir allt vanligare eftersom det ofta visar sig vara en fördelaktig affär. Kommersiell fastighetsutveckling innebär att ett fastighetsbestånd av större, mindre, ett fåtal eller många lokaler (beroende på hur omfattande projektet är och hur stort markområde det rör sig om), förädlas och bearbetas genom att se vad syftet för kommersen eller användningsområdet är. Det är således ett begrepp som kan innefatta en rad möjligheter för investerare och även för området. Kommersiell fastighetsutveckling är inte bara en guldgruva för en investerare utan det kan även bidra till att ett område drar till sig så mycket mer uppmärksamhet än det tidigare gjort, vilket ökar vinsten och fördelarna för alla inblandade parter. I en del fall kan det till och med inbegripa en ny stadsdel som både innefattar sprudlande företagsverksamhet och full aktivitet av olika slag.

Esa Pruikkonen
Esa Pruikkonen – din samarbetspartner inom kommersiella fastigheter

Så fungerar det med Esa Pruikkonen

Om du äger mark eller köpt ett fastighetsbestånd som du vill utnyttja ur kommersiellt syfte, är det viktigt att du vänder dig till ett företag med spetskompetens som Esa Pruikkonen, vad förädling av kommersiella lokaler och kommersiell fastighetsutveckling anbelangar. Med andra ord – du äger fastigheterna, vi renoverar, planlägger och / eller omvandlar dem till önskat ändamål. Du kan senare hyra ut lokalerna till olika typer av kommerser, såsom restauranger, butiker eller kontorshotell m.m. Beroende på vad du har för inriktning och vilja med din investering, kommer vi gemensamt att ta fram olika lösningar. Detta är grundpelaren i förädling av kommersiella lokaler.

Våra tjänster – Esa Pruikkonen

Att köpa upp fastighetsbestånd eller låta bygga nytt på förvaltad mark, är i regel en stor investering – som ofta betalar sig bra i slutändan. Dock är det viktigt att låta fastigheterna och lokalerna komma till sin rätt genom att sätta upp en genomtänkt planlösning som gör att varje lokal, rum och yta kan utnyttjas till max. Med kommersiell fastighetsutveckling och förädling av kommersiella lokaler, överlåter du som fastighetsägare och investerare dina lokaler till företag som vi. Vi analyserar potentialen med ytorna och diskuterar fram lösningar så att du ska få bästa möjliga avkastning och gynnas av lönsamheten. Våra uppdrag innefattar renovering och ombyggnationer i små såväl som stora fastigheter, vilket med andra ord kan röra sig om utveckling av planlösningar och förädling av kommersiella lokaler inom följande områden.

  • Hotell
  • Kontorslokaler
  • Butiker (små som stora)
  • Köpcentrum
  • Lägenheter
  • Industrier
  • Förråd m.m.

Esa Pruikkonens tjänster sträcker sig således till kommersiell fastighetsutveckling för att företagsanpassa ytor och lokaler till den verksamhet de är avsedda för. I många fall kan ett redan befintligt fastighetsbestånd bestående av kommersiella lokaler, byggas om till ett annat ändamål inom samma genre. Kanske äger du lokaler som tidigare har innefattat industriverksamhet, men nu vill göra om dem till kontorslokaler eller butiker, eller möjligtvis kontorslokaler som i sin tur ska omvandlas till lägenheter osv. Möjligheterna är så pass många och det krävs grundliga analyser för att säkra den blivande lönsamheten och ta itu med de milstolpar som utgör delmål på vägen.

Från förstudie till färdigt projekt

Vägen från kläckande av idén till färdigställt projekt är full av delsträckor som uppfyller vissa krav. När du kontaktar oss behöver vi naturligtvis först veta hur din tanke är formad och vad syftet med fastigheten / fastigheterna är. Utifrån det perspektivet skapar vi den förstudie som ligger till grund för projektets fortsatta steg. Vårt samarbete med drivna och erfarna ingenjörer och arkitekter som i sin tur bollar sina idéer med duktiga byggare och hantverkare, gör att vi kan erbjuda ett hängivet och starkt team som ser till att dina kommersiella lokaler blir precis vad du har tänkt dig och lite mer därtill.

Analyser och lösningar med Esa Pruikkonen

Med denna information som utgångspunkt följer en rad analyser som bäddar för en vinstgivande affär. Vi låter ingenting gå obemärkt förbi och därför består en stor del av vår tid innan påbörjat arbete av renoveringen eller byggenomförandet, åt att försöka hitta en balans mellan kreativitet och lönsamhetsaspekter. I varje uppdrag vi åtar oss, tar vi alltid hänsyn till lokalernas och fastighetens förutsättningar och potential, omgivning, belägenhet och ändamål. Vi skapar således intresseanalyser, lönsamhetsanalyser, kravspecifikationer, bygglov och regelverk och slutliga lösningar för en komplett förädling av kommersiella lokaler.

Det kan tyckas krävas en rejäl tidsåtgång för allehanda utvärderingar, men utan dem finns det en viss risk för att din affärsidé går om intet eller floppar i värsta fall. Vi är därför mycket noga med att se till helheten för att inte gå miste om något så att du råkar ut för gupp i vägbanan i senare skede. Vid förädling av kommersiella fastigheter går också en stor del åt att bemöta kravlistor och uppfylla regler och lagar beträffande bygglov och tillstånd. Utan dessa får varken byggande eller planering äga rum.

Uppförandekoder och hållbarhetsaspekter

Esa Pruikkonen arbetar i en tid då hållbarhet, värnande om miljöfrågor och genuin empati gentemot våra medmänniskor inte går att bortse från, är det en självklarhet att varje typ av samhällsbyggande och vidare – kommersiell fastighetsutveckling, kommer med ett gediget och ansvarsfullt arbetssätt. Vi håller starkt på uppförandekoder, socialt ansvar och hållbarhet – både när det kommer till material och sättet vi arbetar på. Detta har också stor betydelse när vi ser till omgivningens krav och önskemål. Varje exploatering kräver ett hänsynstagande gentemot andra människor och kringliggande omnejd samt en minimal miljöbelastning. Med detta sagt är det således lätt att återkomma till vår tidigare rubrik – Analyser och lösningar. Att grunna på lönsamhetsmöjligheterna genom att samtidigt se till belägenheten, kommunala direktiv och regelverk, detaljplaner och bygglov, bemötande till både varandra och kunder m.m., blir förädling av kommersiella lokaler samtidigt ett axlat ansvar som man inte får förbise. Men det är också den delen som ger kommersiell fastighetsutveckling skäl för sitt namn, då ordet [i]utveckling[/i] kan komma i dubbel bemärkelse.

Slutord

Förädlingen av kommersiella lokaler har under årens lopp bara vuxit sig stadigare och stadigare. De senaste åren har vi sett en fullkomlig boom av kommersiell fastighetsutveckling ta fart, både stort och småskaligt. På samma gång sker det nya samhällsbyggandet med respekt och omtanke på både miljö och medmänniska. Hos Esa Pruikkonen sätter vi stort värde på alla delar och vår policy är att förädla dina kommersiella lokaler på ett sätt som skänker glädje till alla.